Promocje

Regulamin sklepu

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.VERAVIOLLA.PL

 

§1. Definicje i akronimy

 

Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

1)    CHECK-BOX - przycisk wyboru w kształcie małego prostokąta, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej

2)    COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik

3)    DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28)

4)    DOSTAWCA – firma kurierska bądź operator pocztowy

5)    KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę

6)    KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

7)    KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

8)    KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w sklepie internetowym, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami

9)    KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy

10)  LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie

11)  OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik

12)  PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

13)  PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

14)  PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową

15)  REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę 

16)  REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie

17)  REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy

18)  REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę 

19)  SKLEP - oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.veraviolla.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość

20)  SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu internetowego www.veraviolla.pl – Aleksandrę Kalinowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA z siedzibą w Rozalinie: ul. Nutki 4 (kod pocztowy: 05-831 Rozalin), posiadającą numer NIP 5342570950, numer REGON 369060625, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres poczty elektronicznej: sklep@veraviolla.pl; adres do zwrotów, korespondencji, wymian i reklamacji: NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA, ul. Nutki 4, 05-831 Rozalin

21)  TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu

22)  USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym)

23)  USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę 

24)  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

25)  UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.veraviolla.pl

26)  WYMIENIAJĄCY – podmiot wymieniający bez podania przyczyny towar zakupiony od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu

 

§2. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.veraviolla.pl jest handel detaliczny produktami, w tym torebkami skórzanymi, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

 2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.        

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące:

a)     minimalna rozdzielczość ekranu monitora 1024x768 pikseli,

b)    połączenie z siecią Internet,

c)     zainstalowana w urządzeniu z którego korzysta Użytkownik dowolna przeglądarka internetowa obsługująca         standard html oraz php,

d)    włączona obsługa cookies,

e)     czynna skrzynka poczty elektronicznej.

4. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

5. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.veraviolla.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

7. Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

8.  Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

9. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3. Procedura składania i realizacji zamówień towarów, zawieranie umów sprzedaży


 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.veraviolla.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, wypełniając dostępny on-line formularz zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:

 • wybrać w menu na stronie głównej preferowaną kategorię produktów;

 • kliknąć na fotografię bądź nazwę preferowanego produktu, aby przejść w ten sposób do opisu produktu;

 • kliknąć na, znajdujący się przy fotografii produktu, przycisk z napisem „DODAJ DO KOSZYKA”, aby dodać preferowany produkt do wirtualnego koszyka;

 • zalogować się bądź zarejestrować albo podać dane osobowe, których podanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, nr telefonu, adres e-mail, w przypadku przedsiębiorców - dodatkowo firma);

 • wybrać preferowany sposób dostawy;

 • zapoznać się z regulaminem;

 • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy);

 • wybrać preferowaną metodę płatności;

 • przekazać treść zamówienia Sprzedawcy poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, oznaczający, iż obowiązek zapłaty zaktualizuje się w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

3. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta w momencie otrzymania od Sprzedawcy, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia, potwierdzenie warunków zakupu oraz w załączniku niniejszy regulamin Sklepu.

4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:

a)     przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)    gotówką za pobraniem,

c)     przedpłata szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych www.przelewy24.pl.

6. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.

7.  Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.veraviolla.pl podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

8. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.

9.  Zakazane jest dostarczanie do Sklepu internetowego przez Użytkowników treści bezprawnych.

10. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

11. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

12. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskie

§4. Dostawa towaru

 1. Maksymalny czas dostawy wynosi 3-4 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy.

 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.

 3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Konsumenta: firma kurierska DPD, InPost bądź operator pocztowy Poczta Polska SA

 4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.veraviolla.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Ponadto wysokość opłat jest określona również w zakładce KOSZTY WYSYŁKI. Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawców (firmę kurierską albo operatora pocztowego).  

§5. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy w formie dowolnej.

 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.
  Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres sklep@veraviolla.pl (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:

 NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA
ul. Nutki 4
05-831 Rozalin

4. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:

 NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA
ul. Nutki 4
05-831 Rozalin

5. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)     w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)    w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)     w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu  na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Sprzedawca prosi Konsumenta o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.
.

 

§6. Wymiana towaru bez podania przyczyny

 1. Kupujący ma możliwość wymiany zakupionego towaru, bez podania przyczyny, na inny o tej samej cenie albo, za odpowiednią dopłatą, o cenie wyższej. Jako dopłatę odpowiednią należy rozumieć różnicę pomiędzy ceną towaru droższego a ceną towaru tańszego. Wymiana towaru bez podania przyczyny może nastąpić w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru. W celu dokonania wymiany, towar należy odesłać na adres:

NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA
ul. Nutki 4
05-831 Rozalin

Niezbędne jest także wskazanie przez Wymieniającego towaru, który chce otrzymać w zamian za towar odesłany, co Wymieniający uczynić może drogą mailową (wysyłając wiadomość e-mail na adres: sklep@veraviolla.pl) bądź przesyłając listem tradycyjnym na wskazany w ustępie poprzednim adres korespondencyjny. 

2.  W przypadku wymiany zakupionego towaru bez podania przyczyny, Wymieniający ponosi koszty dostawy towaru wymienionego na takich samych zasadach jak Kupujący przy zakupie.  

3. Sprzedawca prosi Konsumenta o dołączenie do wymienianego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do wymienianego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

 

§7. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych 25 grudnia 2014 r. oraz po 25 grudnia 2014 r.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

 2. Zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta może nastąpić w tradycyjnej formie pisemnej na adres: NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA, ul. Nutki 4, 05-831 Rozalin, pocztą elektroniczną na adres: sklep@veraviolla.pl

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

 4. Reklamowany produkt odsyłać należy na adres:

 NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA
ul. Nutki 4
05-831 Rozalin

5. Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

6. Sprzedawca prosi Konsumenta o dołączenie do zareklamowanego produktu kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę reklamacji. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury VAT oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do zareklamowanego produktu oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury VAT.

7. Sprzedawca zaleca Konsumentowi skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę.

8.  W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą dokonującym zakupu w ramach swojej działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.


§9. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

a)     udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,

b)    udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.veraviolla.pl formularza zamówienia,

c)     umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.

3. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.veraviolla.pl.

4.  Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres sklep@veraviolla.pl.

5. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się na stronie internetowej www.veraviolla.pl przycisk z napisem „LOGOWANIE/REJESTRACJA”. Następnie należy podać swój adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta, podać imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel. i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „ZAREJESTRUJ SIĘ”.

6. Podanie danych osobowych wymienionych w ustępie poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta.

7. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej sklep@veraviolla.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres NEW ABRA ALEKSANDRA KALINOWSKA, ul. Nutki 4, 05-831 Rozalin).

8. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.


§10. Postanowienia końcowe

 1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy. 

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 6. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 7. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.

 8. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę http://www.veraviolla.pl/content/3-regulamin-sklepu i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28.12.2015 r.